Úvod

Väčšina migrantov žijúcich na Slovensku pochádza z krajín EÚ, tvoria takmer dve tretiny všetkých migrantov. Počet žiadateľov o azyl a osôb s udelenou medzinárodnou ochranou je tradične nízky.

Slovenská republika poskytuje dva (2) typy medzinárodnej ochrany: azyl a doplnkovú ochranu. Väčšina žiadateľov o azyl na Slovensku získa doplnkovú ochranu. Držitelia oboch typov medzinárodnej ochrany majú podobný prístup k pomoci a službám v oblasti integrácie a tiež prístup k rovnakým službám a právam v oblasti uznávania vzdelania a kvalifikácie a prístupu na trh práce. Rozdiel je v dĺžke udeleného pobytu: držitelia azylu získavajú trvalý pobyt, avšak osoby s udelenou doplnkovou ochranou získavajú prechodný pobyt najskôr na 1 rok s možnosťou opakovaného predĺženia na 2 roky. Po 5 rokoch a splnení podmienok majú možnosť žiadať o dlhodobý pobyt. Možnosti prístupu na trh práce sa odvíjajú od štádia, v akom sa azylový process nachádza. Žiadatelia o azyl môžu začať pracovať po 9 mesiacoch odpodania svojej žiadosti o azyl. Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou majú voľný prístup na trh práce ihneď po získaní medzinárodnej ochrany.


 
 

O Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou* na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a príjmacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

*Pre zjednodušenie a prehľadnosť tejto stránky pri odkazovaní na všetky osoby s udelenou medzinárodnou ochranou používame pojem „utečenec“ (podľa Ženevskej konvencie - osoby s udeleným azylom aj s udelenou doplnkovou ochranou).

Čítať viac

Formulár spätnej väzby


Ak nám chcete pomôcť zlepšiť webovú stránku, vyplňte tento dotazník

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close