Introduction

The Slovene International Protection Act recognizes two statuses: refugee status (permanent residence permit) and subsidiary protection status (temporary residence permit).

Individuals under international protection have free access to the labour market and do not need a work permit. Beneficiaries of international protection have free access to the labour market 9 months after lodging an asylum application, if a decision has not been received yet and the delay cannot be attributed to the beneficiary of international protection. Persons with a recognized refugee status do not need a work permit and have equal access to the labour market as Slovene nationals. Once granted international protection in Slovenia, beneficiaries of international protection have the right to attend a free-of-charge Slovene language course, as well as a right to financial and social assistance, child benefits, social welfare, public services and integration activities. They can also get their skills, diploma, certificates or trainings recognized at the ENIC-NARIC centre in Slovenia.


 
 

O Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou* na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a príjmacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

*Pre zjednodušenie a prehľadnosť tejto stránky pri odkazovaní na všetky osoby s udelenou medzinárodnou ochranou používame pojem „utečenec“ (podľa Ženevskej konvencie - osoby s udeleným azylom aj s udelenou doplnkovou ochranou).

Čítať viac

Formulár spätnej väzby


Ak nám chcete pomôcť zlepšiť webovú stránku, vyplňte tento dotazník

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close